Algemene Voorwaarden

Artikel I. 1 – Identificatie en definities

Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Flinke Hond: de eenmanszaak Flinke Hond, met maatschappelijke zetel te Varenstraat 13, 9032 Wondelgem, met als ondernemingsnummer 0701892295. Flinke Hond is te bereiken op het telefoonnummer 0494 25 98 89 en op het e-mailadres sander@flinkehond.be
  • Consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen en die gedomicilieerd is op het grondgebied van België of Nederland.
  • Website: de website van Flinke Hond zijnde ‘www.flinkehond.be’

Artikel II.1 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en elke verkoop van Flinke Hond aan consumenten via de Website. De tekst van deze algemene voorwaarden wordt digitaal aan de consument beschikbaar gesteld en dit voor de overeenkomst op afstand wordt gesloten.

Artikel II.2 – Prijzen en betaling

Alle prijzen en eventuele leveringskosten worden uitdrukkelijk vermeld op de website en hier wordt geen btw meer bijgerekend. De betaalmiddelen die door Flinke Hond worden aanvaard zijn terug te vinden op de Website en worden tijdens het bestelproces vermeld.

Artikel II.3 – Aanbod

Elk aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden gewijzigd. Afbeeldingen zijn illustratief bedoeld en de geleverde producten kunnen afwijken van het eigenlijke product gezien Flinke Hond handelt in natuurlijke hondensnacks.

Flinke Hond aanvaardt geen bestellingen met levering buiten België of Nederland.

Artikel II.4 – Totstandkoming koop

Een bestelling kan geplaatst worden via de Website door het volgen van de stappen zoals aangegeven in de webshop op de Website.
Na bestelling van de goederen wordt een overzicht bezorgd van de bestelde goederen aan de consument. Bij ontvangst van de integrale betaling zal tot levering worden overgegaan door Flinke Hond. De consument wordt aansluitend op de hoogte gebracht met een bevestiging van diens aankoop en met de modaliteiten van de levering conform de aangegeven leveringsmethode.

Flinke Hond behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in de volgende gevallen:

  • bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel;
  • bij vaststelling van een foutief aanbod;
  • bij vraag tot levering buiten België en Nederland;
  • bij overmacht.

Artikel II.5 – Levering

Leveringen gebeuren conform de leveringsmethode en aangegeven eventuele extra leveringskosten zoals aangeduid door de consument in het kader van de door hem geplaatste bestelling. De door Flinke Hond meegedeelde levertijden gelden als indicatie. Flinke Hond kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Flinke Hond kenbaar heeft gemaakt als leveringsadres.

Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 14 kalenderdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Flinke Hond het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontbinding, terugbetalen.

Artikel II.6 – Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van de goederen of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk en uiterlijk na verloop van 7 kalenderdagen worden gemeld aan Flinke Hond, op straffe van verval van elk recht.

Artikel II.7 – Garantie

Op de bestelde artikelen geldt, behoudens de onderstaande afwijkende modaliteiten, enkel de wettelijke garantie en de wettelijke waarborg van conformiteit. De garantie voor de bederfbare producten geldt enkel gedurende de houdbaarheidsdatum zoals aangegeven op de verpakking.

Behoudens in geval van dwingende wettelijke bepalingen, is Flinke Hond niet aansprakelijk voor enige (rechtstreeks of onrechtstreeks) door de geleverde producten veroorzaakte schade. De garantie is evenmin van toepassing in geval van verwerking van de producten in andere producten.

Artikel II.8 – Herroepingsrecht

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen ontbinden.

De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen. Indien de consument in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, gaat voormelde termijn in de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit neemt.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Enkel onaangebroken verpakkingen kunnen worden geretourneerd. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van e-mail naar sander@flinkehond.be. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 kalenderdagen vanaf de voormelde melding, zendt de consument het product terug aan Flinke Hond. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Flinke Hond verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Flinke Hond vergoedt alle betalingen van de consument onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument de herroeping meldt. Flinke Hond mag wachten met terugbetalen tot op het ogenblik van ontvangst van het teruggestuurde product.

Flinke Hond gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Artikel II.9 – Privacy

Bij het invullen van de gegevens van de consument via de websites, kunnen persoonsgegevens in de zin van de Wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden overgemaakt. De door de consument verstrekte persoonsgegevens zullen door Flinke Hond worden verwerkt voor de volgende doeleinden: de uitvoering van de overeenkomst tussen de consument en Flinke Hond, m.i.v. facturatie en levering van door de consument gekochte producten.

De gegevens kunnen tevens worden verwerkt voor promotie- en prospectiedoeleinden en om de consument te informeren over Flinke Hond en diens producten en diensten. Indien de consument dit niet wenst, kan deze zich makkelijk afmelden onderaan de gestuurde e-mails. Op dit verzoek van de consument zal het gebruik van de persoonsgegevens worden beperkt tot de doelstellingen in de eerste paragraaf van dit artikel.

De consument heeft een recht van mededeling en verbetering van de gegevens die hem of haar betreffen. Daartoe volstaat het contact op te nemen met Flinke Hond via sander@flinkehond.be, met staving van de identiteit.

De consument is zelf aansprakelijk voor het beheer van zijn login en paswoord dat strikt verbonden is aan diens persoon.

Artikel II.10 – Aansprakelijkheid

De consument maakt gebruik van de website en de webshop op eigen verantwoordelijkheid. Flinke Hond is niet aansprakelijk voor enig falen of enige onbeschikbaarheid van de webshop als gevolg van technische storing. Flinke Hond is niet aansprakelijk voor enige schade van consument als gevolg van de verspreiding van een virus via de website.

Flinke Hond staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Een door Flinke Hond verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Flinke Hond kan doen gelden indien Flinke Hond is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel II.11 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing op de totstandkoming, interpretatie, uitvoering en beëindiging van de overeenkomst tussen de consument en Flinke Hond. Bij geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Flinke Hond gevestigd is, bevoegd.