Terugbetaal- en retourneringsbeleid

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen ontbinden.

De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen. Indien de consument in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, gaat voormelde termijn in de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit neemt.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Enkel onaangebroken verpakkingen kunnen worden geretourneerd. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van e-mail naar sander@flinkehond.be. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 kalenderdagen vanaf de voormelde melding, zendt de consument het product terug aan Flinke Hond. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Flinke Hond verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Flinke Hond vergoedt alle betalingen van de consument onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument de herroeping meldt. Flinke Hond mag wachten met terugbetalen tot op het ogenblik van ontvangst van het teruggestuurde product.

Flinke Hond gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.